ஓவியம் (ஜூன் 2021)

drawing of a scene with children painting

பாராட்டுகள்

  • தமிழ் இலக்கியா
  • ஆரியாஷ்
  • சையது ஆரிப்
  • தேஜஸ்வினி
  • தனிஷ்கா
தமிழ் இலக்கியா (வயது 14)
Ilakkiya's drawing of bird and elephant
தமிழ் இலக்கியா (வயது 14)
ஆரியாஷ் (15)
photo of aareyash drawing 2
ஆரியாஷ் (15)
சையது ஆரிப் (வயது 13)
சையது ஆரிப் (வயது 13)
photo of Tejaswini drawing 01
தேஜஸ்வினி (வயது 15)
தேஜஸ்வினி (வயது 15)
photo of tanishka drawing 01
தனிஷ்கா (வயது 7)
photo of tanishka drawing 02
தனிஷ்கா (வயது 7)
Share this: