மே 2021

சுட்டிப் பேச்சு (மே 2021)

நல்ல பிள்ளையா? கெட்ட பிள்ளையா? பொதுவாக குழந்தைகளை நாம் சொல்வதைக் கேட்கவைக்க, “நீ நல்ல பிள்ளையா? கெட்ட பிள்ளையா?” என்ற அஸ்திரத்தை உபயோகிப்போம். உடனே குழந்தை “நல்ல பிள்ளை” என்று சொல்லும். [...]
Share this: