தலையங்கம்_ஜூன் 2024

தலையங்கம் – ஜூன் 2024

சுட்டிக் குழந்தைகளுக்கு, அன்பு வணக்கம். கோடை விடுமுறை முடிந்து, பள்ளி திறக்க இருக்கின்றது. புதிய கல்வி ஆண்டில், பள்ளி செல்ல இருக்கும் எல்லாச் சுட்டிகளுக்கும், எங்கள் சுட்டி உலகத்தின் வாழ்த்துகள்! குழந்தைகளுக்கும், [...]
Share this: