ச_தமிழ்ச்செல்வன்

காசு

கருப்பசாமி என்ற சிறுவனுக்குப் பாடப்புத்தகம் தாண்டிய நிறைய சந்தேகங்கள் வருகிறது. இவனது கேள்விகளுக்குச் சின்னசாமி மாமா, உற்சாகத்துடன் பதில் சொல்கிறார்.    பணமே இல்லாத காலத்தில், புழங்கிய பண்டமாற்று முறை; இந்த [...]
Share this: