தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை

க. சுபாஷிணி

முனைவர் க.சுபாஷிணி (ஜெர்மனி) தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு தலைவராகவும், ‘கடிகை’ தமிழ் மரபு முதன்மை நிலை இணையக் கல்விக் கழகத்தின் இயக்குநராகவும் செயல்படுகின்றார்.  ஒரு பன்னாட்டுக் கணினி வர்த்தக [...]
Share this: