கொன்றை

மரம் மண்ணின் வரம் – 21 – கொன்றை

சுட்டிகளே! இம்மாதம் உங்களுக்கு நான் அறிமுகம் செய்யும் மரம், கொன்றை. இதன் பொன் மஞ்சள் மலர்கள் தங்கக் காசுகளைச் சரம் சரமாகக் கோர்த்துத் தொங்க விட்டது போல் ஜொலிக்கும்! அதனால் சரக்கொன்றை [...]
Share this: