வில்லோ மரம்

அழுகின்ற மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 11 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத மரத்தின் பெயரைப் பார்த்தவுடன் ‘என்னது மரம் அழுமா?’ என்று ஆச்சர்யமாக இருக்கும். உண்மையில் மரம் அழாது. பிறகேன் இந்த [...]
Share this: