பாண்டா

பாண்டா

விநோத விலங்குகள் – 6 வணக்கம் சுட்டிகளே! உங்களில் பலரும் ‘குங்ஃபூ பாண்டா’ திரைப்படம் பார்த்திருப்பீங்க. அதில் பயந்தாங்கொள்ளியாக இருந்துகொண்டே சாகசங்கள் செய்யும் ‘போ’ எனப்படும் குண்டு பாண்டாவை உங்களுக்கு மிகவும் [...]
Share this: