நீர்யானை

நீர்யானை

விநோத விலங்குகள் – 11 வணக்கம் சுட்டிகளே. யானைக்கு அடுத்தபடியாக நிலத்தில் வாழும் மிகப்பெரிய உயிரினம் நீர்யானை. உருவத்தில் யானை போலப் பெரியதாக இருப்பதாலும் அதிக நேரம் நீரில் வசிப்பதாலும் இதைத் [...]
Share this: