திருவோட்டு மரம்

திருவோட்டு மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 9 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாதம் நீங்கள் அறிந்துகொள்ள இருக்கும் மரம் திருவோட்டு மரம். ஆங்கிலத்தில் Calabash tree எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதன் முதிர்ந்த காய்தான் [...]
Share this: