டிராகுலா கிளி

டிராகுலா கிளி

பறவைகள் பல விதம் – 18 வணக்கம் சுட்டிகளே. ‘டிராகுலா’ என்றால் ‘இரத்தக் காட்டேறி’ ‘இரத்தம் குடிக்கும் பேய்’ என்றெல்லாம் கதைகளில் கேட்டிருப்பீர்கள். ‘டிராகுலா கிளி’ என்ற பெயரைக் கேட்டதும் இந்தக் [...]
Share this: