கங்காரூ

கங்காரூ

விநோத விலங்குகள் – 12 வணக்கம் சுட்டிகளே. ஆஸ்திரேலியா என்று சொன்னாலே கங்காரூவும் கங்காரூ என்றாலே ஆஸ்திரேலியாவும் உங்கள் நினைவுக்கு வரும். ஆஸ்திரேலியாவின் தேசிய விலங்கான கங்காரூவைப் பற்றிதான் இந்த மாதம் [...]
Share this: