எக்கிட்னா

எக்கிட்னா

விநோத விலங்குகள் – 10 வணக்கம் சுட்டிகளே. படத்தில் முட்களுடன் காணப்படும் விலங்கின் பெயர் என்ன தெரியுமா? முள்ளம்பன்றி அல்லது முள்ளெலி என்று சொல்வீங்க. தவறு. இதன் பெயர் எக்கிட்னா. குழப்பமாக [...]
Share this: