ஆல்பட்ராஸ்

வாண்டரிங் ஆல்பட்ராஸ்

பறவைகள் பல விதம் – 11 சுட்டிகளே, இந்த மாதப் பறவை எது என்று அறிய ஆவலோடு இருக்கிறீர்களா? வாண்டரிங் ஆல்பட்ராஸ் பறவைதான் அது. ஒரு நாளின் பெரும்பான்மை நேரத்தை பறத்தலிலேயே [...]
Share this: