அலங்கு

செதில் எறும்புத்தின்னி

விநோத விலங்குகள் – 16 வணக்கம் சுட்டிகளே. விநோத விலங்குகள் வரிசையில் இன்று நீங்கள் அறியவிருப்பது இந்தியப் பாங்கோலின் என்ற செதில் எறும்புத்தின்னியைப் பற்றிதான். எறும்புத்தின்னி தமிழில் அழுங்கு, அலங்கு, அலுங்கு [...]
Share this: